استان البرز، 45 متری گلشهر، خیابان گلزارشرقی، پلاک163

33515967 (26) 98+

33527530 (26) 98+

سرویس ها

مرکزکرج سرویس به دوصورت خارج از مؤسسه وداخل مؤسسه نسبت به تعمیرات لوازم مشتریان ارائه خدمات میکند،درسرویسهای خارج از مؤسسه پرسنل فنی بامراجعه

به منزل مشتریان نسبت به تعمیر دستگاه خراب یا نصب اولیه دستگاه اقدام می‌نمایند.

درسرویس داخل مؤسسه دستگاه مشتریان به داخل کارگاه مرکزحمل میشودودرکارگاه طبق استانداردهای

با امکانات کارگاهی موردتعمیرقرارمیگیرد.

طراحی سایت توسط فراکارانت